آدرس: شیراز – بیدزرد – جنب بانک کشاورزی
کد پستی
۷۱۵۹۱۷۷۳۴۵

تلفن
۰۹۱۷۷۱۲۶۹۷۳
۰۷۱۳۷۷۶۰۱۲۹

فاکس
۰۲۱۸۹۷۷۳۹۳۲

ایمیل
shirazdam@gmail.com